• slidebg1
  Грижа за природата!
  Екологични решения
  Рециклиране, алтернативни горива, управление на отпадъците...
 • 2
  Ще се погрижим за Вашите отпадъци!
  Комплексно обслужване
  Цялостно обслужване на индустриални и битови отпадъци.
 • 3dbg
  Европейско сътрудничество
 • 3dbg
  Законово съобразени
  решения
  Решения в унисон с българското и европейското законодателство.

"Анес 96"

Дружеството ни се развива изцяло, в сферата на екологията и по-конкретно - управление на производствени и опасни отпадъци.

Предоставяме комплексно обслужване на нашите клиенти-от консултации за законово изискваните разрешителни, до събиране и транспорт, съхраняване на отпадъците, предварително третиране с цел улесняване на оползотворяването/рециклирането или третиране с цел обезвреждане на отпадъците.

Извършваме третиране както на производствени не опасни, така и на опасни отпадъци. Друг аспект на нашата дейност е почистване каломасло - и мазниноуловители, поддръжка и почистване на пречиствателни станции за отпадъчни води, поддръжка и почистване на канализационни съуражения, резервоари за горива.

В синхрон с политиките на ЕС, „Анес 96”инвестира и развива дейности по оползотворяване на опасни отпадъци - в това направление извършваме рециклиране на органични и неорганични материали, както регенериране на киселини, основи и разтворители.

Решенията, които фирма „Анес 96” ООД ще Ви предложи, са изцяло съобразени с действащото към момента Българско и Европейско законодателство, в областта на управлението на отпадъци.

Целта ни е да предложим на клиентите си комплексно и екологично законно решение на всеки проблем.

„Анес 96” ООД разполага с необходимото съвременно оборудване, с което Ви гарантира качествено ПОЧИСТВАНЕ на каломаслоуловители, мазнино-уловители, почистване и възстановяване на резервоари, почистване на канализации и изгребни ями, почистване на пречиствателни станции, отпушване на канали и още много други.ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ е друга наша основна дейност. „Анес 96” ООД Ви предлага екологосъобразно и законосъобразно траспортиране на генерираните от фирмената Ви дейност неопасни и опасни отпадъци, чрез специализирани автомобили по ADR (Европейска директива за превоз на опасни товари). При извършване на транспортни услуги по „АДР”, „Анес 96” ООД Ви предоставя цялата необходима документация, съгласно действащото в страната и Европа законодателство.

„Анес 96” ООД Ви предлага качествено ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на генерираните от фирмената Ви дейност опасни отпадъци, чрез транспортирането им до подходящи депа / съоръжения в България и в Германия, където опасните отпадъци биват обезвреждани, рециклирани, оползотворявани и депонирани.

Желанието да бъдем в крак с най-модерните технологии в света, както и желанието ни за развитие, доведе до идеята някои опасни отпадъци да бъдат изнасяни в други държави, членки на Европейския съюз, разполагащи с още по - безопасни и екологосъобразни мощности за обезвреждане на отпадъци.

„Анес 96” ООД е партньор на немски фирми.

Практиката ни показва, че съвременните методи за обезвреждане на опасни отпадъци са екологически по-ефикасни и икономически по-изгодни както за нас, така и за Вас - нашите клиенти.

БЕЗОПАСНО ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Опасни
отпадъци

Транспортиране на
отпадъците

Съхранение
на отпадъци

Обезвреждане на
отпадъци


Работа с азбест

Демонтаж, събиране и опаковане
на азбест съдържащи материали.

Повече информация


Производствени
отпадъци

Събиране, съхранение и обработка
на опасни и неопасни отпадъци.

Повече информация


Aлтернативни горива

Качествени и високо калорични
алтернативни горива от ЕС

Повече информация


Утайки

Обезвреждане чрез депониране,
обезвреждане чрез биологично
третиране и обезвреждане чрез
физико - химично третиране

Повече информация

Контакти

Адрес

4000 Plovdiv,
"Анес 96" ООД,
с.Царацово 4204, ул. "Клиси Пара" N 21

Телефони

Tel. +359 32 62 11 65
Fax +359 32 62 11 65

Email

office@anes96.com
anes.ltd@gmail.com