О Б Я ВА

 

от „Анес – 96” ООД 

ЕИК 115790035, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара” № 21

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Разширяване на действаща площадка за дейности по третиране на отпадъци с добавяне на нови видове отпадъци за третиране, на производствената площадка на „Анес – 96” ООД, в УПИ 67.235, село Царацово, местност „Клиси пара”, община Марица, обл. Пловдив.

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Maрица, гр. Пловдив, бул. Марица 57А или в РИОСВ Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

Дата на публикуване: 28.07.2020

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.