Промишлените предприятия генерират около 90 % от производствените отпадъци.

Това са отпадъци от добив на суровини и енергия, производствени дейности и търговия с материали и продукти, както и такива образувани в резултат на промишлена, занаятчийска, селскостопанска и обслужваща дейност на физически и юридически лица. Тук попадат отпадъци от производство и обработка на пластмаси, хартия и картон, метали, стъкло, от производствени дейности, от търговия с материали и продукти.

Отпадъците от хранително – вкусовата промишленост подлежат на преработка и се оползотворяват в селското стопанство и се използват като храна в животновъдството и за наторяване.

Извозване на строителни отпадъци Анес 96

Производствените отпадъци, които приемаме извозване, преработка и оползотворяване са:

  • отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси
  • отпадъци от текстилната промишленост (смесени материали, импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
  • утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване
  • отпадъци от дървообработването и от производството на дървесни плоскости и мебели (трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири)
  • отпадъци от обработване и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа
  • опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)
  • излязло от употреба оборудване и компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване;
  • отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.

Рециклиране на отпадъци

Почистване на отпадъци

Извозване на строителни отпадъци

Работа с азбест

Извозване на опасни отпадъци