В процеса на професионалното си развитие и във връзка с повишаването на качеството на своите услуги „Анес – 96“ ООД разработи и внедри интегрирана система за управление, включваща следните стандарти:


Система за управление на качеството


Система за управление на околната среда

Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Сертификатите придобити от нашите специалисти са:

Сертификат от TÜV – SUDМюнхен от 28.01.2009г.

Сертификат от TÜV – SUDМюнхен от 14.07.2009г.

Отличията получени за приноса на „Анес – 96“ ООД към развитието на Българската икономика са:

Сертификат „Златен печат“

Сертификат „Златна книга“

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА “АНЕС-96” ООД

Ръководството на „Анес-96“ отдава първостепенно значение на качеството в цялостната си дейност и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:

 • Удовлетворяване на всички изисквания и очаквания на своите клиенти;
 • Стремеж към непрекъснато подобряване и усъвършенстване във всички аспекти на дейността - подобряване, придобиване на нови знания, въвеждане нови технологии с цел достигане на по-високо ниво на качеството на предлаганите услуги.
 • Ориентация към Клиента - към всеки клиент „Анес-96“ подхожда строго индивидуално.
 • Политиката по качество да съответства на изискванията на нашите клиенти и да се базира на основните принципи, дефинирани в ISO 9001:2015.
 • Осигуряване на гъвкавост, експресно реагиране, постоянна иновативност, добра бизнес организация.
 • Мотивация на персонала, формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, дискретност и конфиденциалност.
 • Полагане на необходимите усилия, за приемане и прилагане на политиките по качество на всички организационни нива.
 • Всеки служител на дружеството е отговорен за качеството на своята работа и в границите на служебната си компетентност, като е задължен да отстранява непосредствено всяко констатирано несъответствие или да информира за него по съответния ред, съгласно изисквания на системата за управление на качеството.
 • Висшето ръководство поема ангажимент да осигури всички необходими ресурси за провеждане и непрекъснато усъвършенстване на декларираната политика по качеството, за да я превърне в действащ принцип на управление.

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА “АНЕС-96” ООД

„АНЕС – 96” ООД е дружество, което предоставя услуги, свързани с:

 • Почистване на пречиствателни станции, каломаслоуловители, мазниноуловители, канализации, възстановяване на резервоари.
 • Транспортиране на неопасни и опасни отпадъци (ADR);
 • Безопасно временно съхраняване на неопасни и опасни отпадъци;
 • Предварително третиране на неопасни и опасни отпадъци;
 • Отдаване под наем на съдове за временно съхранение на неопасни и опасни отпадъци;
 • Консултации по изискванията на екологичното законодателство на Република България

Компанията си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване на работата по отношение опазване на околната среда, поддържане и развитие на внедрената Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания. Политиката е насочена към развитие на всички дейности, процеси и услуги по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

 • Екологосъобразно управление на отпадъците, в съответствие с поставената приоритетна цел - предотвратяване и намаляване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
 • Постигане на съответствие със законовите и други изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и услуги на организацията и техните аспекти.
 • Контролирано потребление на ресурсите – горива, хартия, пластмаси.
 • Недопускане на инциденти, свързани с опазването на околната среда.
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на амърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми.
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху околната среда.
 • Oсигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност във връзка с опазването на околната среда.
 • Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
 • Обучение и мотивиране на работниците и служителите на компанията да разбират и спазват приложимите принципи, законовите и други изисквания, произтичащи от настоящата политика по околна среда.

Прилагането на тези принципи по отношение опазване на околната среда, личната отговорност на всеки в тази посока, и спазването на произтичащите от внедрената „Система за управление на околната среда“ политики,  „АНЕС – 96” ООД изисква от всички сътрудници, патньори и клиенти на дружеството.

ПОЛИТИКА НА ``АНЕС 96`` ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

„АНЕС-96” ООД си поставя като приоритетна и основна цел постоянното подобряване качеството и условията на работа, като осигурява здравословни и безопасни условия на труд на всеки служител/работник, и при извършването на всяка дейност и процес.

Висшето ръководство поема ангажимент за поддържане и развитие на внедрената система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови и нормативни изисквания, като си поставя следните ръководни принципи:

 • Непрекъснато усъвършенстване на работния процес в компанията, чрез развитие на всички звена, работни места и работно оборудване по начин осугуряваш контрола на съществуващите и предодвратяващ появата на нови рискове за здравето и безопасността на персонала и други заинтересовани страни.
 • Ангажимент към спазване на законовите и други изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване, продукти и услуги на организацията.
 • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържанен на високо ниво за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи.
 • Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място, чрез приемане на цели и програми.
 • Непрекъснат обмен на информация и консултации с персонала и други заинтересовани страни по въпроси, касаещи здравословните и безопасни условия на труд.
 • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Активно сътрудничество с опълномощените организации за контрол на здравословни и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осугуряването на тези условия.
 • Обучение и мотивиране на работниците и служителите на компанията да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите законови и други изисквания, отнасящи се до дейността им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.