О Б Я ВА

Дата: 02.08.2023

от АНЕС – 96” ООД,

Област Пловдив, Община Марица, с. Царацово, 4204, ул. „Клиси пара” № 21

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение, касаещо промени в използваната площ и производствената дейност на площадката за третиране на отпадъци, включващо:

  1. Добавяне на нови кодове отпадъци и промяна в дейностите по третиране на разрешените кодове;
  2. Увеличение на капацитета на разрешените дейности.

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Марица, гр. Пловдив, бул. „Марица‘ 57А  или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

 

 

О Б Я ВА 

Дата: 02.12.2022

от „АНЕС-96” ООД
ЕИК 11790035, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара” № 21
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на навес за временно съхранение и предварително третиране на отпадъци”, на площадка на „АНЕС-96” ООД, в с.Царацово, ул.“Клиси пара“ 21, УПИ 78080.67.237, по КК план на с.Царацово.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 или в РИОСВ Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

О Б Я ВА

03.11.2022

от „АНЕС-96” ООД 

ЕИК 11790035, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара” № 21

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на хале за складова, производствена и друг вид обслужваща дейност”на площадка на „АНЕС-96” ООД, в с.Царацово, ул.“Клиси пара“ 21, УПИ 78080.67.237, по КК план на с.Царацово.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 или в РИОСВ Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

 

 

от „Анес – 96” ООД

ЕИК 115790035, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара” № 21

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа върху покривите на наличните сгради в площадките на „АНЕС-96“ ООД, находящи се в ПИ 67.232 и ПИ 67.237 по плана на с.Ц€арацово”,.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в кметството на с.Царацово  или в РИОСВ Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

Дата на публикуване: 18.05.2022

 

от „Анес – 96” ООД 

ЕИК 115790035, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара” № 21

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Разширяване на действаща площадка за дейности по третиране на отпадъци с добавяне на нови видове отпадъци за третиране, на производствената площадка на „Анес – 96” ООД, в УПИ 67.235, село Царацово, местност „Клиси пара”, община Марица, обл. Пловдив.

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Maрица, гр. Пловдив, бул. Марица 57А или в РИОСВ Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

Дата на публикуване: 28.07.2020

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.