Анес-96

„Анес-96“ ООД е основана през 2003 година и развива дейност изцяло в областта на екологосъобразно управление на отпадъци.

Повече от 18 години компанията предоставя комплексно обслужване:

 

 • „Индивидуални консултации“ във връзка с правилното управление на отпадъците (определяне и утвърждаване на отпадъци, съобразно технологичните процеси от които се образуват),
 • „Съхраняване“ на отпадъците (складирането им от събирането до тяхното третиране)
 • „Предварително третиране“ на опасни и неопасни отпадъци, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане, с цел улесняване на оползотворяването и/или обезвреждането, като разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване.
 • Рециклиране“ на отпадъчни материали, които се преработват в продукти, материали или вещества за повторна употреба или за други цели.
 • „Оползотворяване“ (термично – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия);
 • Транспортиране (ADR) на отпадъци,

Компанията предоставя законосъобразни и иновативни методи и технологии за третиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, с цел намаляване на тяхното количество и основен резултат използването им за полезна цел. „Анес-96“ ООД годишно оползотворява над 4000 тона опасни и неопасни отпадъци в специализирани инсталации за термично оползотворяване

В съответствие с изискванията на българското и европейско законодателство осигуряваме пълна прозрачност и проследяемост на пътя на отпадъците, като предоставяме информация за осъществените крайни операции с приетите отпадъци, спазвайки приоритетния законов ред при управлението на отпадъците, както следва:

 1. предотвратяване на образуването им;
 2. подготовка за повторна употреба;
 3. рециклиране;
 4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
 5. обезвреждане.
 • предотвратяване на образуването им;
 • подготовка за повторна употреба;
 • рециклиране;
 • друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
 • обезвреждане

Направленията , в които работим са:

Събиране; Транспортиране; Временно съхранение; Третиране на:

 • Утайки
 • Опасни отпадъци
 • Неопасни отпадъци

Разработване на нови методи и технологии за оползотворяване на:

 • Утайки
 • Опасни отпадъци
 • Неопасни отпадъци

Предлагане на алтернативни горива:

 • Енергия от отпадъци

Събиране; Транспортиране; Временно съхранение; Третиране на:

 • Канализации;
 • Пречиствателни съоръжения;
 • Каломаслоуловителни шахти;
 • Мазниноуловители,

Разработване на нови методи и технологии за оползотворяване на:

 • Отпадъци,
 • Води
 • Чистота на атмосферния въздух.
 • Шум

“Анес–96“ ООД вече над 15 години се развива в сферата на екологосъобразно управление на отпадъци, в съответствие с действащото към момента Българско и Европейско законодателство!

   Компанията предоставя комплексно обслужване:

Професионални индивидуални консултации във връзка с управлението на отпадъците

охарактеризиране и определяне на отпадъчните потоци

Транспортиране

превоз, товарене, претоварване, разтоварване

Съхраняване на отпадъците

складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране

Предварително (механично) третиране на опасни и неопасни отпадъци.

Предварително третиране на течни отпадъци чрез ултрафилтрация.

Обезводняване на утайки

Физико-химично третиране на течни отпадъци.

Възстановяване/регенериране на разтворители

Рециклиране или възстановяване на метални опаковки, съдържащи или замърсени с опасни вещества

Оползотворяване

термично – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия

“АНЕС 96” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089- 1904 -C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% (50 000,00) лв. Европейско финансиране.

 

Проектът стартира на 26.08.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

“АНЕС – 96” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-9063-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%, от които 8 500,00 лв. европейско и  1 500,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 01.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.

Рециклиране на отпадъци

Почистване на утайки

Извозване на строителни отпадъци

 

Работа с азбест

 

Извозване на опасни отпадъци