Цялата дейност на „Анес-96” ООД е ориентирана към осигуряване на възможности за алтернативни източници на енергия, които не са свързани с използването на изкопаеми горива, като основната цел е замяната на горивата, с източници, които ще предотвратят или намалят вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Компанията осъществява тази приоритетна цел посредством термичното оползотворяване на отпадъците.

Наши клиенти са: