Кои сме ние?

...

Дружеството ни се развива изцяло, в сферата на екологията и по-конкретно – управление на производствени и опасни отпадъци.

Предоставяме комплексно обслужване на нашите клиенти-от консултации за законово изискваните разрешителни, до събиране и транспорт, съхраняване на отпадъците, предварително третиране с цел улесняване на оползотворяването/рециклирането или третиране с цел обезвреждане на отпадъците.

Извършваме третиране както на производствени не опасни, така и на опасни отпадъци. Друг аспект на нашата дейност е почистване каломасло – и мазниноуловители, поддръжка и почистване на пречиствателни станции за отпадъчни води, поддръжка и почистване на канализационни съуражения, резервоари за горива.

В синхрон с политиките на ЕС, „Анес 96”инвестира и развива дейности по оползотворяване на опасни отпадъци – в това направление извършваме рециклиране на органични и неорганични материали, както регенериране на киселини, основи и разтворители.

Решенията, които фирма „Анес 96” ООД ще Ви предложи, са изцяло съобразени с действащото към момента Българско и Европейско законодателство, в областта на управлението на отпадъци.

Целта ни е да предложим на клиентите си комплексно и екологично законно решение на всеки проблем.

  • Съвременно оборудване
  • Законово съобразени решения
  • Комплексно обслужване
  • Екологични решения
  • Рециклиране на опасни и неопасни отпадъци
  • Консултиране
  • Почистване на каломасло- и мазниноуловители
  • Почистване на пречиствателни станции

Какво предлагаме?

...

Транспортиране на опасни и неопасни отпадъци

Транспортиране на опасни и неопасни отпадъци

ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ е друга наша основна дейност. „Анес 96” ООД Ви предлага екологосъобразно и законосъобразно траспортиране на генерираните от фирмената Ви дейност неопасни и опасни отпадъци, чрез специализирани автомобили по ADR (Европейска директива за превоз на опасни товари). При извършване на транспортни услуги по „АДР”, „Анес 96” ООД Ви предоставя цялата необходима документация, съгласно действащото в страната и Европа законодателство.

Обезвреждане на опасни отпадъци

Обезвреждане на опасни отпадъци

„Анес 96” ООД Ви предлага качествено ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на генерираните от фирмената Ви дейност опасни отпадъци, чрез транспортирането им до подходящи депа / съоръжения в България и в Германия, където опасните отпадъци биват обезвреждани, рециклирани, оползотворявани и депонирани.

Практиката ни показва, че съвременните методи за обезвреждане на опасни отпадъци са екологически по-ефикасни и икономически по-изгодни както за нас, така и за Вас – нашите клиенти.

Съхранение на опасни и неопасни отпадъци

Съхранение на опасни и неопасни отпадъци

БЕЗОПАСНО ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Почистване на пречиствателни станции, резервоари, каломасло- и мазнино-уловители

Почистване на пречиствателни станции, резервоари, каломасло- и мазнино-уловители

ПОЧИСТВАНЕ на каломаслоуловители, мазнино-уловители, почистване и възстановяване на резервоари, почистване на канализации и изгребни ями, почистване на пречиствателни станции, отпушване на канали и още много други.