Опасните отпадъци са отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни отпадъци, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни отпадъци и/или са определени като такива според Приложение № 3 към § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО и Приложение № 1 от Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Опасните отпадъци, които приемаме за преработка и оползотворяване са:

 • опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
 • абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
 • използвани филтри за пречистване, замърсени с опасни вещества;
 • отпадъци от масла, емулсии и отпадъци от течни горива, съдържащи опасни вещества;
 • отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични или неорганични опасни вещества и разтворители;
 • отпадъци от ПФДУ на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти
 • отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества утайки, образувани от пречиствателната дейност на замърсени места и участъци;
 • отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности - байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране), съдържащи опасни вещества;
 • халогенирани разтворители и смеси от разтворители, съдържащи опасни вещества;
 • отпадъчни органични и неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
 • бракувани партиди и неизползвани материали – органични и неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
 • отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци, състоящи се от или съдържащи опасни вещества;
 • утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества;
 • други отпадъци, съдържащи опасни вещества;

Компанията предоставя комплексно обслужване при управлението на опасни отпадъци:

 • Транспортиране ADR (превоз, товарене, претоварване, разтоварване),
 • Безопасно временно съхраняване на отпадъците (складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране).
 • Предварително (механично) третиране на опасни отпадъци.
 • Предварително третиране на течни отпадъци чрез ултрафилтрация.
 • Рециклиране или възстановяване на метални опаковки, съдържащи или замърсени с опасни вещества.
 • Възстановяване/регенериране на разтворители.
 • Оползотворяване (термично - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия).

Един от добрите методи за оползотворяване на опасни отпадъци е тяхното изгаряне в циментовите заводи в България и получаване на енергия от тях, като наши партньори са водещи компании за крайно оползотворяване на отпадъци в областта

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.

Рециклиране на отпадъци

Почистване на утайки

Извозване на строителни отпадъци

Работа с азбест

Извозване на опасни отпадъци