„Анес 96“ ООД притежава дългогодишен опит със саниране от азбестосъдържащи материали и тяхното законосъобразно транспортиране, обезвреждане и депониране в специално проектирани за целта депа и предлага професионална и комплексна услуга при работа с азбест и отпадъци съдържащи азбест.

Дейностите, които извършваме са:

Обрушване и демонтаж на азбест съдържащи материали;

Опаковане на демонтираните азбест съдържащи материали

Товарене и транспорт на отпадъците (ADR);

Деконтаминиране на замърсения участък

Съхраняване, операция с код D 15, до извършването на някоя от дейностите с кодове D1-D14

Крайна операция по оползотворяване/депониране, операция с код D05 – Депониране в специално проектирани депа.

Разполагаме с обучен персонал, съобразно изискванията на Наредба № 9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на азбест при работа, притежаващи Удостоверения за работа с азбест и лични медицински досиета.

Притежаваме административен капацитет за изготвяне на:

  • Планове за БЗР с азбест;
  • Заявления за издаване на разрешително от РЗИ и РИОСВ;
  • Уведомления до Инспекция по труда, РЗИ и РИОСВ;
  • Обозначаване на зони, помещения и временни работни площадки, съобразно Наредба №9 от 04.08.2006г. и Закона за здравето

В състояние сме да извършим демонтаж, събиране и опаковане на азбест съдържащи материали в собствени специализирани съдове, което е част от подготовката за транспортиране на опасните материали.

През 2014 г.

демонтаж, събиране, транспортиране и обезвреждане на азбест съдържащи материали на територията на „Нестле България“ – Фабрика Варна. (приложена e референция).

През 2015 г.

демонтаж, събиране, транспортиране и обезвреждане на азбест съдържащи материали на територията на гр. Мюнхен, Германия в сградата на „Централен строителен надзор“.

През 2017 г.

демонтаж, събиране, транспортиране и обезвреждане на азбест съдържащи материали на територията на гр. Пловдив – В сграда на „Център за лазерни технологии" ООД.

През 2018 г.

демонтаж, събиране, транспортиране и обезвреждане на азбест съдържащи материали на територията на гр. Бургас -РУМ “Резвая“ – обект „Хиполенд“.

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.

Работа с азбест