На базата на своя опит, компанията е достигнала до убеждение, че депонирането на утайки не е препоръчително по две причини: на първо място, съхраняваните в депа утайки заемат голяма площ и на второ място, чрез този метод не се използват ценни органични съставки, съдържащи се в отделните видове утайки. От друга страна, изгарянето на утайки като метод е подходящо в случаите, когато техните полезни свойства не могат да се използват или когато утайките съдържат трудно окисляващи се органични вещества като нефт, целулоза и други. Възможност за обезвреждане чрез депониране, съществува за опасните утайки, като утайката първо се стабилизира и впоследствие се смесва с битови отпадъци или пръст. Други най-често използваните процедури за третиране на утайки са:

анаеробно изгниване, масово използван и разпространен метод; третиране в метан танкове, като целта на метода е получаване на метан; обезводняване на утайки, извършва се на изсушителни полета, вакуум – филтри, лагуни и др. Утайките са изключително атрактивни и в още две направления – за производство на енергия и за рекултивация на терени.

Благодарение на дългогодишния опит и тясното сътрудничество с немски фирми, европейски партньори и университети,  „Анес-96“  успешно прилага биологично третиране на утайките, метод който е изключително ефективен и финансово изгоден.

Към момента дружеството прилага и извършва, следните дейности с утайки:

  • обезвреждане чрез депониране
  • обезвреждане чрез биологично третиране
  • обезвреждане чрез физико - химично третиране

Наши клиенти са:

За контакт
...

Използвайте формата по-долу или се обадете на посочените телефони за връзка.